Son Sayı


TRABZON ÇALIŞMALARI DERGİSİ | JOURNAL of TRABZON STUDIES

Aralık 2022 | CİLT 2 SAYI 1 | December 2022 | VOL. 2 NO. 1

6-23 Araştırma Makalesi İklim Değişikliğinin Tarım Alanlarına Etkisi: Trabzon İli Özelinde Bir Araştırma

The Effect of Climate Change on Agricultural Areas: A Research in Trabzon Province

Ayşe Nur Çırak

25-40 Araştırma Makalesi İşgücü Piyasası ve Kadınların İstidama Katılım Sorunları: Trabzon Örneği

Labor Market and Women’s Employment Problems: The Case of Trabzon

Ebru Moğulkoç & Mukaddes Güler

43-56 Araştırma Makalesi Trabzon’da Akıllı ve Dirençli Kent Özelliklerinin Mevcut Durumu

Current Status of Smart and Resilient City Features in Trabzon

Sefanur Bayram

58-64 Bibliyografya 2022 yılında Trabzon Üzerine Yazılmış Kitap ve Makaleler